Naar aanleiding van het in werking treden van de Algemene Verordening  Gegevensbescherming,  beter gekend als GDPR, op 25 mei 2018, hebben wij ons privacybeleid verfijnd.

Verwerking van gegevens:

De persoonsgegevens (en medische gegevens) worden enkel door Dr. De Rijck Marijke en Dr. Smets Martien verwerkt met als doel  het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie, diagnose en behandeling toe.
Een aantal persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking.  Hiervoor worden geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.
Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke  verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.


Delen van gegevens:

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener. Deze gegevens worden op een beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens. (concreet: Als behandelend arts (GMD-houdende arts) houden wij uw dossier zo correct mogelijk bij. Om u zo goed mogelijk op te volgen, gaan wij ervan uit dat we inzagerecht hebben in uitslagen van bloedanalyses, beeldvorming en verslagen van specialisten. Zo kunnen wij ook deze gegevens in uw dossier verwerken. Omgekeerd is het ook mogelijk dat andere artsen bij wie u op consultatie gaat (via het inlezen van uw identiteitskaart) (bv. huisarts, wachtpost, specialist) inzage krijgen in een kort overzicht met de belangrijkste gegevens vanuit uw dossier, door ons samengesteld: dit betreft voorgeschiedenis; medicatie; allergieën, vaccinaties; en evt. te contacteren persoon), tenzij u ons een weigering meedeelde. Dit wordt de Sumehr genoemd. Tevens is er ook de mogelijkheid dat andere zorgverleners (paramedici) deel- informatie krijgen die voor uw behandeling noodzakelijk is.

In het kader van wettelijk e verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, (of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van OCMW, met hun eigen OCMW).

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er gegevens verwerkt worden, mits de correcte toelating en machtiging. Hierbij worden alle maatregelen genomen zodat deze gegevens  niet herleidbaar zijn naar een individueel persoon.

Mogen we opmerken dat informatie dan ook niet meer via mail kan doorgegeven worden. Indien u zelf inzage wil hebben in uw persoonlijke gegevens, zal dit moeten gebeuren via het beveiligd digitaal platform CoZo. Resultaten kunnen wel nog bekomen worden op papier, en dit na uw vraag aan de arts zelf.Uw rechten als patiënt:

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ersntige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de wettelijke mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.